ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN PRODUCTEN OP ONZE WEBSITE – Colgate Connect EU

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN PRODUCTEN OP ONZE WEBSITE


Deze algemene voorwaarden voor verkoop (“Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing indien u een van ons producten aankoopt op onze websites: shop.colgate.ch, shop.colgate.eu, shop.colgate.fr, shop.colgate.se and shop.colgate.co.uk (deWebsite”).

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen Kolibree S.A.S. (“wij” of “Colgate” genoemd) en u (“u” of “klant” genoemd), wanneer u producten aankoopt op onze website.

Deze Verkoopvoorwaarden bevatten onze algemene voorwaarden voor de website (de “Servicevoorwaarden”). Indien er een conflict ontstaat tussen een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden en een bepaling van de Servicevoorwaarden, zal de bepaling van deze Verkoopvoorwaarden gelden.

Gelieve deze Verkoopvoorwaarden nauwkeurig te lezen voor u iets bestelt bij Colgate. Door producten te bestellen op onze website, gaat u akkoord met deze Verkoopvoorwaarden. Om een bestelling te plaatsen of een product aan te kopen, moet u 18 jaar of ouder zijn.

  1. HOE ONLINE TE BESTELLEN

De presentatie van onze producten op onze Website zelf is geen bindend aanbod om te kopen bij ons. Indien u een product wenst aan te kopen op onze website, moet u het product selecteren en toevoegen aan uw winkelmandje. Eens u alle producten heeft geselecteerd die u wenst aan te kopen, kan u uw winkelmandje bekijken.

U zal dan gestuurd worden naar een webpagina die de producten specificeert die u heeft geselecteerd, hun prijzen, de leveringsmogelijkheden (inclusief leveringskosten, indien van toepassing), en beschikbare betalingsmethoden. U zal een betalingsmethode moeten kiezen. U kan op dit moment uw bestelling annuleren of wijzigen.

Wanneer u op de “Nu Kopen” knop klikt, geeft u uw bestelling door aan ons.

Na inzending van uw bestelling, zal u een geautomatiseerde e-mail ontvangen van ons die uw bestelling samenvat en zijn ontvangst bevestigd. Deze geautomatiseerde e-mail vormt geen aanvaarding van uw bestelling.

We behouden het recht voor om uw bestelling te aanvaarden of te weigeren voor eender welke reden, inclusief vanwege onbeschikbaarheid van een product dat u wenst aan te kopen. Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer we u e-mailen (niet later dan zeven dagen na ontvangst van uw bestelling) dat uw bestelling werd verstuurd, op dat moment wordt een koopovereenkomst afgesloten tussen u en ons. We informeren u ook via e-mail indien we uw bestelling weigeren. U kan uw bestelling op elk moment annuleren binnen het uur na het plaatsen van uw bestelling.

We hebben de wettelijke verplichting om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze Verkoopvoorwaarden.

  1. PRIJZEN, BETALING EN FACTUREN

Alle prijzen van de producten op de website zijn inclusief toepasselijke belastingen (inclusief toepasselijke BTW). We kunnen de getoonde prijzen van tijd tot tijd naar onze keus wijzigen; bestelling die door ons aanvaard werden, zullen niet beïnvloed worden door dergelijke latere prijswijzigingen.

We zullen u de aankoopprijs en de toepasselijke leveringskosten aanrekenen na onze aanvaarding van uw bestelling door de betalingsmethode te gebruiken die u geselecteerd heeft in het bestellingsformulier.

U gaat ermee akkoord onze factuur van uw aankoop van producten elektronisch te ontvangen. De facturen worden beschikbaar gemaakt via e-mail.

  1. LEVERING

Leveringen van aangekochte producten kunnen onderhevig zijn aan leveringskosten zoals gespecificeerd in het bestelproces. We zullen de aangekochte producten enkel versturen naar de landen die vermeld worden op onze website en naar een adres dat door u werd aangegeven in het bestelproces dat voldoet aan deze verzendbeperkingen. U moet verzekeren dat het afleveradres dat u verstrekt juist en volledig is. We zullen u een e-mail sturen wanneer uw bestelling verzonden is en een e-mail wanneer uw bestelling geleverd zal worden.

 

  1. RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Eigendom van een aangekocht product zal aan u worden overgebracht na de volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief leveringskosten, indien van toepassing). Risico van verlies van, en verantwoordelijkheid voor, het product zal aan u worden overgebracht na de levering van het aangekochte product aan u.

  1. HERROEPINGSRECHT

Indien u gewone verblijfplaats binnen een lidstaat van de Europese Unie is en u een contract met ons afsluit als een klant binnen de betekenis van Art. 2(1) van Richtlijn 2011/83/EU (d.i. voor doeleinden buiten uw handel, zaak, ambacht of beroep), heeft u het recht het koopcontract met ons te herroepen zoals gespecificeerd in de Bijlage aan deze Verkoopvoorwaarden hieronder.

  1. AFWIJZING VAN GARANTIE; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onderhevig aan de rest van deze Sectie, zullen de afwijzing van garantie vermeld in Sectie 2.5 van de Servicevoorwaarden en de beperkingen van aansprakelijkheid vermeld in Sectie 2.6 van de Servicevoorwaarden, van toepassing zijn op de aankoop van het product hieronder.

De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn op claims voor verlies, kosten, schadevergoedingen of schade veroorzaakt door frauduleuze verkeerde voorstelling, frauduleuze verhulling van defecten van de producten, opzet of grove nalatigheid van Colgate, op claims voor persoonlijk letsel of dood of op claims volgens de toepasselijke bepalingen van de wet inzake productaansprakelijkheid waarvan niet afgezien kan worden door overeenkomst op voorhand tussen de partijen.

  1. TOEPASSELIJKE WETGEVING; GESCHILLENBESLECHTING

Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerd door de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met hun keuze van rechtelijke bepaling en de toepassing van de Conventie op contracten voor internationale verkoop van goederen van de Verenigde naties wordt expliciet uitgesloten. De keuze van geldend recht zal niet als resultaat hebben dat u de bescherming wordt onthouden waarop u recht heb in uw hoedanigheid als klant binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 593/2008 door bepalingen waarvan niet afgeweken kan worden door overeenkomst op grond van de wetten die van toepassing zijn waar u verblijf (bijvoorbeeld, verplichte impliciete garantierechten die u heeft als klant volgens de wetten van uw land van verblijf in de EU indien het aangekochte product defect is).

U en wij gaan ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben over alle geschillen die ontstaan uit, gerelateerd zijn aan of betreffende deze Verkoopvoorwaarden. U onderwerpt zich hierbij aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en ziet hierbij af van bezwaren inzake jurisdictie, locatie of niet geschikt forum van dergelijke rechtbanken. Indien u (i) uw gewone verblijfplaats heeft binnen een lidstaat van de Europese Unie en (ii) handelt als een klant binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) Nr. 1215/2012 bij het afsluiten van een koopcontract met ons (d.i. voor doeleinden buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep), u kan steeds procedures tegen ons instellen in de rechtbanken van de lidstaat waarin uw gewone verblijfplaats zich bevindt en we kunnen enkel procedures tegen u instellen in de rechtbanken van de lidstaat waarin uw gewone verblijfplaats zich bevindt.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) bij geschillen van klanten op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Colgate is noch bereid noch verplicht deel te nemen aan procedures van geschillenbeslechting voor een consumenten arbitrage instantie.

  1. WIJZIGING VAN DIENST OF VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP

We behouden ons het recht voor om onze Website, onze procedures en onze algemene voorwaarden, inclusief deze Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent onderhevig aan de Servicevoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn wanneer u een product bestelt, tenzij een onmiddellijke wijziging aan de Servicevoorwaarden en/of de Verkoopvoorwaarden vereist is door een dwingend bevelschrift van een rechtbank of een administratieve of overheidsinstantie. Dergelijke vereiste wijziging kan van toepassing zijn op bestelling die u reeds gemaakt heeft. Indien dergelijke vereiste wijziging wezenlijk is, heeft u het recht om uw bestelling te beëindigen. Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

  1. AFWIJKENDE VOORWAARDEN VOOR DUITSE KLANTEN

Indien u gewone verblijfplaats zich bevindt in de Federale Republiek Duitsland en u handelt als een klant binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 593/2008, zal deze Sectie 9 van toepassing zijn en de beperkingen van aansprakelijkheid vervangen die werden uiteengezet in Sectie 6 hierboven:

We zullen aansprakelijk zijn voor schade en verspilde uitgaven (gezamenlijk de “Schade”) overeenkomstig de wettelijke bepalingen, behalve indien anderszins vermeld in de volgende twee paragrafen.

Onze aansprakelijkheid voor schade, afgezien van de juridische aard van de claim (d.i. onder contract, onrecht of anderszins), (i) veroorzaakt door een inbreuk van een wezenlijke contractuele verplichting van Colgate met gewone nalatigheid (einfache Fahrlässigkeit) zal beperkt zijn tot de schade voorzienbaar op het moment van de afsluiting van het koopcontract tussen u en ons dat normaal ontstaat in transacties van deze soort; en (ii) veroorzaakt door een inbreuk van een niet-wezenlijke verplichting van Colgate met gewone nalatigheid (einfache Fahrlässigkeit) zal uitgesloten worden.

Voor de doeleinden van deze Sectie 9, is een wezenlijke contractuele verplichting een verplichting van ons, waarvan de verwezenlijking een voorwaarde is voor de volledige verwezenlijking van het koopcontract tussen u en ons en voor de verwezenlijking waarop u kan rekenen. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing volgens de aansprakelijkheid van onze werknemers, leidinggevende functionarissen, juridische vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

Niettegenstaande de twee voorgaande paragrafen, zal niets in deze Verkoopvoorwaarden onze aansprakelijkheid beperken die ontstaat (i) uit dood of persoonlijk letsel, (ii) uit frauduleuze verhulde defecten van producten, (iii) uit inbreuk van een contractuele garantie over de kwaliteit van de producten, of (iv) in geval van een andere aansprakelijkheid overeenkomstig toepasselijke wetgeving, indien dergelijke aansprakelijkheid niet op voorhand uitgesloten of beperkt kan worden door overeenkomst tussen de partijen (bijvoorbeeld volgens sectie 1 van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid).

Bijlage aan de Verkoopvoorwaarden

 

EU CONSUMENTENRECHT OP INFORMATIE VOOR HERROEPING

Indien u uw gewone verblijfplaats heeft binnen een lidstaat van de Europese Unie en u handelt met ons als een klant (d.i. voor doeleinden buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep), heeft u het volgende recht om het koopcontract met ons te herroepen:

INSTRUCTIES OVER WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om het koopcontract te herroepen zonder reden binnen 14 dagen.

De herroepingsperiode zal vervallen na 14 dagen vanaf de dag waarop u fysiek bezit verkrijgt, of een derde partij anders dan de transporteur en aangeduid door u, van (i) het aangekochte product, of (ii) het laatste product dat geleverd werd indien ons koopcontract gerelateerd is aan meerdere producten die besteld zijn in een bestelling en apart geleverd worden, of (iii) het eerste product dat geleverd wordt in het geval van een contract voor regelmatige levering van producten tijdens een gedefinieerde tijdsperiode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us van uw beslissing tot herroeping van dit koopcontract door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verstuurd via de post, fax of e-mail). U kan het modelformulier voor herroeping hieronder gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de deadline van de herroeping, is het voldoende voor u om ons uw bericht te sturen betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voor de herroepingsperiode is verstreken.

Voor bijkomende informatie betreffende het herroepingsrecht, zijn inhoud en de instructies, gelieve ons Klantendienst te contacteren.

Effecten van herroeping

Indien u een overeenkomst wilt herroepen, zullen we alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten resulterende uit uw keuze van leveringstype anders dan de goedkoopste soort standaardlevering aangeboden door ons), We zullen de terugbetaling uitvoeren zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we geïnformeerd werden over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. We kunnen echter de terugbetaling inhouden tot we de product(en) terug ontvangen hebben van u of totdat u bewijs heeft verstrekt voor het terugsturen van de producten (dewelke het vroegste is).

 

We zullen dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betalingsmiddelen die u gebruikt heeft voor de initiële transactie, tenzij u expliciet anderszins akkoord bent gegaan; in elke geval, u zal gaan kosten oplopen als een resultaat van dergelijke terugbetaling

U zal de aangekochte producten terugsturen zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan 14 dagen na de dag waarop u uw herroeping van het koopcontract heeft gecommuniceerd aan ons. Aan de deadline wordt voldoen indien u de aangekochte producten terugstuurt voor de periode van 14 dagen eindigt.

U zal de directe kosten dragen voor het terugsturen van de goederen (bijvoorbeeld de verzendkosten). U bent alleen aansprakelijk voor afgenomen waarde van de goederen resulterende uit de behandeling anders dan wat noodzakelijk is om de aard, karakteristieken en functies van de goederen te behouden. We kunnen een aftrek uitvoeren van de terugbetaling voor verlies in waarde van verstrekte goederen, indien het verlies het resultaat is van onnodige behandeling door u.


Modelformulier herroeping

(Vervolledig en stuur dit formulier terug enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan: https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us


Ik/we* stellen u hierbij op de hoogte dat ik/we* mijn/ons* koopcontract herroepen van de volgende goederen*/ voor de voorziening van de volgende diensten*:


_____________________________________________


Besteld op*/ontvangen op*:


_____________________________________________


Naam van de klant(en):


_____________________________________________


Adres van de klant(en):

_____________________________________________


Handtekening van de klant(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend):


_____________________________________________


Datum:


_____________________________________________


*Doorstreep zoals van toepassing.


Einde van instructie over het wettelijke recht van herroeping

 

By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.