Servicevoorwaarden - Eindgebruikers – Colgate Connect EU

Servicevoorwaarden - Eindgebruikers

 

Laatst bijgewerkt 26 maart, 2019

Deze servicevoorwaarden (deze “Servicevoorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden waarop Colgate-Palmolive Company (“Colgate” of “wij” of “ons”) u toegang biedt tot de websites die zich momenteel bevinden op shop.colgate.ch, shop.colgate.eu, shop.colgate.fr, shop.colgate.se en shop.colgate.co.uk (samen met materialen en diensten die erop beschikbaar zijn en evenals website(s) van opvolgers, de “Website”), en propriëtaire Colgate Connect E1 Smart tandenborstel van Colgate via de mobiele applicatie van Colgate (de “App”), deze App wordt mogelijk gemaakt door Kolibree SAS en zijn dochterondernemingen. De website en de app worden gezamenlijk de “Diensten” genoemd. Door op “Akkoord” te klikken of door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, raadpleeg of gebruik de Diensten niet. Dit is een wettelijk afdwingbaar contract.

Colgate heeft een wettelijke plicht om de App te verstrekken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden.

De App wijzigen. De App, door zijn aard, moet na verloop van tijd bijgewerkt en voortdurend ontwikkeld worden. Indien mogelijk, proberen we u een redelijke kennisgeving te verstrekken van grote veranderingen aan of stopzetting van de App. Colgate kan de App wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat de wijziging redelijk is voor u, rekening houdende met uw belangen. Een wijziging is, in het bijzonder, redelijk voor u indien het noodzakelijk is om de App aan te passen aan gewijzigde omstandigheden met betrekking tot technologische ontwikkelingen, markteisen en veranderingen in toepasselijke wetgeving, en in geval van nieuwe kenmerken, functies of diensten toegevoegd aan de App voor uw gebruik. Indien een wijziging van de App niet redelijk aanvaardbaar is voor u, heeft u het recht om deze Servicevoorwaarden te beëindigen direct na kennisgeving van kracht. U zal geen andere claims tegen Colgate indienen vanwege veranderingen in en aan de App.

Deze Servicevoorwaarden wijzigen. We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door u op de hoogte te brengen van dergelijke veranderingen met redelijke middelen, inclusief door de aangepaste Servicevoorwaarden te plaatsen op de Diensten. Dergelijke veranderingen zullen niet van toepassing zijn op een geschil tussen u en ons dat ontstond voor de datum waarop we de aangepaste Servicevoorwaarden plaatsten met dergelijke veranderingen of anderszins u op de hoogte brachten van dergelijke veranderingen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen een verandering of wijziging van deze Servicevoorwaarden binnen twee (2) weken na de datum van de kennisgeving van de beoogde verandering of wijziging. In geval van een tijdig bezwaar, zal elke

 

partij het recht hebben om de Servicevoorwaarden te beëindigen na kennisgeving aan de andere partij, dergelijk beëindiging wordt effectief na de datum waarop de beoogde verandering of wijziging in werking zou treden. Indien u geen bezwaar indient binnen twee (2) weken na de datum van de kennisgeving, zal de verandering of wijziging geacht worden aanvaard te zijn door u en zal het een integraal deel worden van de overeenkomst tussen de partijen. Uw gebruik van de Diensten na veranderingen aan deze Dienstvoorwaarden zal uw aanvaarding vormen van dergelijke veranderingen. In de kennisgeving, zal Colgate u informeren over uw recht om bezwaar in te dienen binnen twee (2) weken, het recht van elke partij om de Servicevoorwaarden in geval van bezwaar en de juridische gevolgen van geen bezwaar. De “Laatst bijgewerkt” legende hierboven toont aan wanneer deze Servicevoorwaarden het laatst werden bijgewerkt. We kunnen, op elk moment en zonder verplichting, alle of een deel van de Diensten (inclusief toegang tot de Diensten via externe links) wijzigen of beëindigen; kosten aanrekenen, wijzigen of kwijtschelden die vereist zijn om de Diensten te gebruiken; of mogelijkheden aanbieden aan sommige of alle gebruikers van de Diensten.

  1. LICENTIE; VOORBEHOUD VAN RECHTEN

1.1 Beperkte licentie om de Dienst te gebruiken. Onderhevig aan uw naleving van deze Servicevoorwaarden, verleent Colgate u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Website enkel voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en enkel voor zolang u toestemming heeft van Colgate om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de website. De App wordt gelicentieerd (niet verkocht) aan u. Onderhevig aan uw naleving van deze Servicevoorwaarden en enkel voor zolang u toestemming heeft van Colgate om de App te gebruiken, staan we u hierbij toe, op een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, om de App te installeren en gebruiken op een mobiel toestel dat u bezit of controleert, enkel voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Indien u deze Servicevoorwaarden niet naleeft, moet u onmiddellijk het gebruik van de website en de app stopzetten en de App verwijderen (dat is, de-installeren en wissen) van uw mobiel toestel. Behalve voor de licenties en rechten expliciet verleend volgens deze Servicevoorwaarden, worden geen licenties of rechten aan u verleend hieronder door Colgate, door implicatie, uitsluiting of anderszins. Alle dergelijke andere licenties en rechten zijn voorbehouden door Colgate.

1.2 Andere licentiebeperkingen. U zal (a) de Diensten niet kopiëren of wijzigen voor enig doel; (b) de broncode voor alle of een deel van de Diensten geen reverse-enginering toepassen, niet decompileren, wijzigen, vertalen, demonteren of ontdekken, tenzij zoals toegestaan door toepasselijke plaatselijke wetgeving; (c) de Diensten niet verspreiden, bekendmaken, op de markt brengen, verhuren, verpachten of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit; of (d) de Diensten niet gebruiken voor, of toestaan of een derde partij assisteren om, concurrerende producten of diensten te creëren.

1.3 Intellectuele eigendomsrechten. Colgate behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, octrooien, dienstmerken, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten) in en voor de Diensten en alle gerelateerde documentatie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle updates, verbeteringen, aanpassingen, herzieningen, wijzigingen, toekomstige uitgaven en alle andere veranderingen daartoe, en alle gerelateerde informatie en materiaal. U gaat ermee akkoord alle eigen merken, legendes en octrooi- en auteursrechtverklaringen te bewaren die verschijnen op de Diensten en gerelateerde documentatie geleverd door u aan Colgate en alle volledige of gedeeltelijke kopieën ervan.

1.4 Uw inhoud en feedback. U heeft de mogelijk om inhoud beschikbaar te maken via de Diensten (“Inhoud van eindgebruikers”). Colgate heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik (inclusief distributie) door een derde partij van inhoud van eindgebruikers. Indien u ervoor gekozen heeft om uw persoonlijk identificeerbare of andere informatie openbaar beschikbaar te maken via de Diensten, doet u dit op eigen risico. Voor de duidelijkheid, u blijft eigenaar van uw inhoud van eindgebruikers. U verleent ons hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en volledig sublicentieerbare (via meerdere niveaus) licentie voor alle inhoud van eindgebruikers, zonder bijkomende overweging voor u of een derde partij, om dergelijke inhoud van eindgebruikers te reproduceren, verspreiden, uit te voeren en te vertonen (openbaar of anderszins), er afgeleide werken van te creëren, het aan te passen, te wijzigen en anderszins gebruiken, analyseren en benutten, in elk format of medium nu gekend of hierna ontwikkeld en voor elk doeleinde (inclusief promotionele doeleinden, zoals getuigenissen).

Bovendien indien u ons ideeën, voorstellen, suggesties of andere materialen (“Feedback”) verstrekt, gerelateerd aan de Diensten of anderszins, zal dergelijke Feedback geacht worden inhoud van eindgebruikers te zijn, en erkent en gaat u er hierbij mee akkoord dat dergelijke feedback niet vertrouwelijk is, en dat uw verstrekking van dergelijk feedback, gratis, ongevraagd en zonder beperking is, en dat het Colgate tot niets verplicht.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten heeft die noodzakelijk zijn om licenties te verlenen die verleend werden in deze sectie, en dat uw inhoud van eindgebruikers, en uw verstrekking ervan via en in verband met de Diensten, volledig en accuraat is en dat ze niet frauduleus, onrechtmatig zijn of anderszins inbreuk maken op toepasselijke wetgeving of enige rechten van derde partijen. U doet verder onherroepelijk afstand van morele rechten of andere rechten met betrekking tot toekenning van auteurschap of integriteit van materialen betreffende inhoud van eindgebruikers die u kan hebben volgens toepasselijke wetgeving onder wettelijke theorie.

1.5 Materialen van derden; links. Bepaalde functionaliteiten van de Diensten kunnen toegang beschikbaar maken tot informatie, producten, diensten en andere materialen die beschikbaar gemaakt werden door derden, inclusief inhoud van eindgebruikers (“Materialen van derden”) of kunnen de routing of transmissie toestaan van dergelijke materialen van derden, inclusief via links. Door dergelijke functionaliteit te gebruiken, instrueert u ons toegang te verkrijgen tot de materialen van derden, ze te versturen en over te dragen.

We controleren noch onderschrijven, noch zijn we verantwoordelijk voor materialen van derden, inclusief de nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, wettigheid, bruikbaarheid of veiligheid van materialen van derden, of intellectuele eigendomsrechten erin. Bepaalde materialen van derden kunnen, onder andere, onjuist, misleidend of bedrieglijk zijn. Niets in deze servicevoorwaarden zal beschouwd worden als een verklaring of garantie door Colgate met betrekking tot materialen van derden. We zijn niet verplicht materialen van derden te controleren en we kunnen toegang tot de materialen van derden (volledig of deels) blokkeren of uitschakelen op elk moment via de Diensten. Bovendien, de beschikbaarheid van materialen van derden via de Diensten houdt niet onze goedkeuring in van, of onze verbintenis met, een dienstverlener van dergelijke materialen van derden, noch creëert dergelijke beschikbaarheid een wettelijke relatie tussen u en dergelijke dienstverlener.

UW GEBRUIK VAN MATERIALEN VAN DERDEN GEBEURT OP UW EIGEN RISICO EN IS ONDERHEVIG AAN BIJKOMENDE VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN BELEIDSLIJNEN VAN TOEPASSING OP DERGELIJKE MATERIALEN VAN DERDEN (ZOALS SERVICEVOORWAARDEN OF PRIVACYBELEIDSLIJNEN VAN DE DIENSTVERLENERS VAN DERGELIJKE MATERIALEN VAN DERDEN).

  1. GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

2.1 Geen specifieke resultaten. Colgate verklaart, garandeert of waarborgt anderszins niet: (a) de betrouwbaarheid of geschiktheid van de Diensten; (b) de effectiviteit, geschiktheid of betrouwbaarheid van gecommuniceerde informatie (inclusief gegevens verstrekt via de Diensten); (c) dat de Diensten zonder onderbreking zullen werken of dat ze vrij van fouten, virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn; (d) resultaten voortvloeiend uit uw gebruik van de Diensten; (e) dat de informatie die beschikbaar is via de Diensten volledig of uitvoerig is; of (f) een resultaat met betrekking tot gezondheid en welzijn als resultaat van de toepassing van deze informatie, in het bijzonder betreffende gaatjes en tandvleesontstekingen.

2.2 Geen beoefening van tandheelkunde of geneeskunde. De Diensten zijn niet bedoeld als, en moeten niet begrepen worden als, de beoefening van tandheelkunde, geneeskunde of andere gezondheidszorg door Colgate. Gebruik van de Diensten creëert geen tandarts/patiënt of dienstverlener/patiënt relatie met Colgate. Colgate raadt geen specifieke tandheelkundige behandeling, tandarts of medicatie aan of keurt het niet goed. GEZONDHEIDSGERELATEERDE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE DIENSTEN IS ALGEMEEN VAN AARD EN IS GEEN VERVANGING VOOR PROFESSIONELE TANDHEELKUNDIGE OF GEZONDHEIDSBEHANDELING OF ADVIES. DERGELIJKE INFORMATIE WORDT ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN VERSTREKT EN MOET NIET GEBRUIKT WORDEN OM HET ADVIES TE VERVANGEN VAN TANDARTSEN OF ANDERE GEZONDHEIDSZORGPROFESSIONALS. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW VERTROUWEN OP DE DIENSTEN EN TANDHEELKUNDIGE EN GEZONDHEIDSGERELATEERDE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE DIENSTEN EN VOOR ALLE BESLISSINGEN OF HANDELINGEN DIE RESULTEREN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE INHOUD ERVAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT EEN BESLISSING OM AF TE ZIEN VAN HET ZOEKEN VAN EEN DIAGNOSE OF BEHANDELING. U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW BESLISSING OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN VAN EEN SPECIFIEKE EXTERNE TANDARTS OF ZORGVERLENER. INDIEN U SPECIFIEKE TANDHEELKUNDIGE OF ZORGBEHOEFTEN HEEFT OF VOOR VOLLEDIGE GEZONDHEIDSINFORMATIE, GELIEVE EEN TANDARTS OF ANDERE ZORGVERLENER TE RAADPLEGEN.

2.3 Gegevensverzameling; privacybeleid. Uw gebruik van de App is onderhevig aan het Privacybeleid van Colgate Connect, hier beschikbaar. Uw gebruik van de website is onderhevig aan het Privacybeleid van het Colgate-Palmolive Company hier beschikbaar.

 

2.4 Mogelijk om een contract af te sluiten; wettelijke leeftijd. Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract aan te gaan met Colgate, of, indien u dat niet heeft, dat u toestemming van u ouders of voogd heeft verkregen om deze overeenkomst aan te gaan. U ouder of wettelijke voogd zal volledig verantwoordelijk zijn voor uw naleving van deze Servicevoorwaarden.

2.5 Afwijzing van garanties. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HET TOESTAAT: (A) DE DIENSTEN EN PRODUCTEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 4 HIERONDER) EN MATERIALEN VAN DERDEN WORDEN AAN U BESCHIKBAAR GEMAAKT OP EEN “AS IS,” “WHERE IS” EN “WHERE AVAILABLE” BASIS, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN EENDER WELKE SOORT, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK; EN (B) COLGATE WIJST ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN PRODUCTEN EN MATERIALEN VAN DERDEN, INCLUSIEF DE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK EN EIGENDOM. ALLE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE SOORT (INCLUSIEF IN DEZE SECTIE EN ERGENS ANDERS IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN) WORDEN GEMAAKT TEN VOORDELE VAN ZOWEL COLGATE ALS ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE AANDEELHOUDERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS.

2.6 Beperkingen van aansprakelijkheid. BEHALVE EN ENKEL VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL COLGATE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLOREN WINSTEN OF ZAKEN, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING VAN ZAKEN OF VOOR EXEMPLAIRE, PUNITIEVE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE ONTSTAAT UIT EEN THEORIE VAN ONRECHT (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF DERGELIJKE PARTIJ GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL COLGATE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE RESULTEERT UIT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF VAN PRODUCTEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 4 HIERONDER) OF MATERIALEN VAN DERDEN, INCLUSIEF VAN VIRUSSEN, WORM, TROJAN HORSE, EASTER EGG, TIME BOMB, SPYWARE OF ANDERE COMPUTERCODE, BESTAND OF PROGRAMMA DAT SCHADELIJK IS OF MOGELIJK SCHADELIJK OF INVASIEF KAN ZIJN OF BEDOELD IS OM DE BESTURING TE BESCHADIGEN EN STELEN VAN, OF OM HET GEBRUIK TE CONTROLEREN VAN, HARDWARE, SOFTWARE OF APPARATUUR DAT VERSTUURD WERD IN VERBAND DAARMEE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID MET DE DIENSTEN OF PRODUCTEN OF MATERIALEN VAN DERDEN IS TE STOPPEN MET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COLGATE VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF ZIJN ONDERWERP, ZAL HET MAXIMUM ZIJN VAN HET TOTAAL BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, BETAALD DOOR U AAN COLGATE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF £10. NIETTEGENSTAANDE DEZE SECTIE, ZAL NIETS IN DEZE OVEREENKOMST DE JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN COLGATE IN GEVAL VAN (I) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL RESULTERENDE UIT EEN HANDELING OF NALATIGHEID VAN COLGATE, (II) SCHADE VEROORZAAKT AAN U DOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLEN EN (III) SCHADE WAARVOOR DE JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID VAN COLGATE NIET BEPERKT OF UITGESLOTEN KAN WORDEN DOOR OVEREENKOMST MET U VAN TEVOREN VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING, INCLUSIEF TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID.

Bepaalde wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schadevergoedingen. Enkel voor zover deze wetten van toepassing zijn op u, kunnen sommige of alle van de bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing zijn op u en u kan bijkomende rechten hebben.

  1. VRIJWARING; ONGEAUTORISEERD GEBRUIK

3.1 Vrijwaring. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat u er hierbij mee akkoord om Colgate en zijn dochtermaatschappijen, en zijn en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en dienstverleners te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle schadevergoedingen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocaatkosten) geleden of opgelopen door Colgate in verband met claims resulterende van uw schending of vermeende schending van deze Servicevoorwaarden of claims die toewijsbaar zijn aan inhoud van eindgebruikers, inclusief werkelijke of vermeende schendingen van intellectuele eigendomsrechten van derden door dergelijke inhoud van eindgebruikers of zijn gebruik.

3.2 Kennisgeving van ongeautoriseerd gebruik. U zal Colgate onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen nadat u ongeautoriseerd gebruik of inbreuk ontdekt van de Diensten of gerelateerde documentatie, of de intellectuele eigendomsrechten van Colgate met betrekking daartoe. Colgate zal het enige en exclusieve recht hebben om inbreukprocedure of procedure op te starten tegen een inbreukmakende derde partij en, indien Colgate dergelijke rechtszaak of procedure opstart, zal u meewerken en alle informatie en assistentie verstrekken aan Colgate en zijn advocaten in verband met dergelijke rechtszaak of procedure.

  1. PRODUCTEN

De diensten maken lijsten, beschrijvingen en afbeeldingen beschikbaar van goederen of diensten of gerelateerde coupons of kortingen (gezamenlijk, “Producten”) zowel als referenties en links naar Producten. Dergelijke producten kunnen beschikbaar gemaakt worden door Colgate of door derde partijen, en kunnen beschikbaar gemaakt worden voor elk doeleinden, inclusief voor doeleinden van algemene informatie. De beschikbaarheid via de Diensten van een lijst, beschrijving of afbeelding van een Product betekent niet onze goedkeuring van dergelijk product of aansluiting bij de verstrekker van dergelijk product. We doen redelijke inspanningen om de attributen van de Producten accuraat te tonen, inclusief toepasselijke kleuren, de eigenlijke kleuren echter die u ziet, zullen afhankelijk zijn van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren accuraat zal tonen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten te achterhalen en te gehoorzamen betreffende de aankoop, het bezit en gebruik van een Product.

  1. TRANSACTIES

We kunnen de mogelijkheid beschikbaar maken om bepaalde producten aan te kopen of anderszins te verkrijgen via de Diensten (een “Transactie”). Indien u een transactie wenst te maken, kan u gevraagd worden bepaalde relevante informatie te leveren, zoals uw kredietkaartnummer en zijn vervaldatum, uw factuuradres en verzendinformatie. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT HEEFT OM EEN KREDIETKAART TE GEBRUIKEN DIE U VOORLEGT IN VERBAND MET EEN TRANSACTIE. Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om dergelijke informatie te verstrekken aan derden voor het mogelijk maken van transacties. Verificatie van informatie kan vereist zijn voor de erkenning of vervollediging van een transactie. Door een transactie te maken, verklaart u dat de toepasselijke Producten enkel gebruikt zullen worden op legale wijze.

Colgate behoudt het recht, inclusief zonder voorafgaande kennisgeving, om de beschikbare hoeveelheid te beperken van of het beschikbaar maken stop te zetten van een Product, om voorwaarden op te leggen bij het gebruik van een coupon, korting of gelijkaardige promotie; om een gebruiker te verbieden een transactie te doen; en om te weigeren een gebruiker te verstrekken met een product. Terugbetalingen en omruilingen zullen onderhevig zijn aan toepasselijke beleidslijnen inzake terugbetaling en omruiling van Colgate (inclusief Sectie 9 van deze Servicevoorwaarden, indien van toepassing). U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen opgelopen door u of namens u via de Diensten, aan de prijs die van toepassing was wanneer dergelijke kosten werden opgelopen, inclusief alle verzendings- en afhandelingskosten. Bovendien bent u verantwoordelijk voor belastingen van toepassing op uw transacties. Hoewel het onze werkwijze is om bestellingen te bevestigen via e-mail, vormt de ontvangst van een bevestiging van een bestelling van een e-mail niet onze aanvaarding van een bestelling of onze bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen.

Producten zullen verzonden worden naar een adres aangewezen door u, indien van toepassing, zolang als dergelijk adres volledig is en voldoet aan de verzendbeperkingen weergegeven op de Diensten.

  1. TERMIJN EN BEËINDIGING

6.1 Termijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tot ze beëindigd worden volgens de bepalingen van deze Sectie 6.

6.2 Beëindiging. Colgate kan uw toegang tot en gebruik van de Diensten op elk moment beëindigen na het verstrekken van een kennisgeving van veertien dagen aan u, behalve voor zover dat het recht van Colgate om te beëindigen in de toepasselijke omstandigheden verboden is door toepasselijke wetgeving. Colgate kan uw toegang tot of gebruik van de App op elk moment beëindigen en zonder voorafgaande kennisgeving indien u deze Servicevoorwaarden schendt of indien Colgate redelijk vindt (gebaseerd op specifieke feiten) dat u deze Servicevoorwaarden heeft geschonden. U kan deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door het gebruik van de Diensten stop te zetten en de App te de-installeren.

 

6.3 Inwerkingtreding van beëindiging. Na de beëindiging van deze Servicevoorwaarden, zullen al uw rechten volgens deze Servicevoorwaarden automatisch en onmiddellijk stopgezet worden, en u zal onmiddellijk al het gebruik van de Diensten stopzetten en de App de-installeren. Colgate kan, zonder aansprakelijkheid aan u of een derde partij, onmiddellijk uw gebruikersnaam, wachtwoord en account, en alle geassocieerde materialen deactiveren of verwijderen, zonder verplichten om verder toegang te verstrekken tot dergelijke materialen. Secties 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 6.3, 7 en 8 zullen de beëindiging van deze Servicevoorwaarden overleven.

  1. ALGEMEEN

7.1 Registratie; gebruikersnamen en wachtwoorden. Het kan zijn dat u zich moet registeren om alle of een deel van de diensten te gebruiken. We kunnen weigeren of vereisen dat u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie wijzigt die u aan ons verstrekt bij registratie. U gebruikersnaam en wachtwoord zijn enkel voor uw persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk gehouden worden; u, en niet Colgate, bent verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, en u moet ons onmiddellijk om de hoogte brengen van een vertrouwensbreuk of ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of uw account.

7.2 Export naleving. De Diensten kunnen onderhevig zijn aan Amerikaanse en andere nationale exportcontroles en economische sancties. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u niet (a) gelokaliseerd bent in, of een inwoner of staatsburger bent van, een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse regering of andere beperkingen, of dat werd aangewezen door de Amerikaanse regering als een land dat “terrorisme ondersteunt”; of (b) op een lijst staat van de Amerikaanse regering van verboden eindgebruikers. Uw rechten en plichten zullen onderhevig zijn aan dergelijke wetten en voorschriften van de Verenigde Staten zoals ze van tijd tot tijd de licentie en levering van technologie in het buitenland zullen beheersen door personen onderworpen aan de jurisdictie van de Verenigde Staten, inclusief de Export Administration Act van 1979, zoals aangepast, een opvolgende wetgeving van de Export Administration Act van 1979 en de voorschriften van de Export Administration uitgevaardigd door het Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Export Administration. U verklaart dat u, direct of indirect, de Diensten niet zal exporteren, wederuitvoeren of overladen op een dergelijke manier die zulke wetten en voorschriften schendt die van tijd tot tijd van kracht zijn.

7.3 Onafhankelijke aannemers. Bij het maken en uitvoeren volgens deze Servicevoorwaarden, handelen de partijen als onafhankelijke aannemers. Geen enkele partij is, noch zal het geacht worden te zijn, een agent, wettelijke vertegenwoordiger, joint venturer of partner van de andere partij voor elk doeleinde.

7.4 Overmacht. Indien Colgate zijn verplichtingen niet kan uitvoeren volgens deze Servicevoorwaarden vanwege overmacht, stakingen, falen van apparatuur of transmissie, onbereikbaarheid of slechte prestatie van het internet, of andere zaken die redelijkerwijs buiten hun controle zijn, zal Colgate u op de hoogte houden van de vooruitgang via de Website; indien we dit doen, zal Colgate niet aansprakelijk zijn aan u voor schade resulterende uit dergelijk falen van uitvoering of anderszins door dergelijke oorzaken. Wanneer we u contacteren, zullen we u op de hoogte brengen van uw opties, inclusief, indien van toepassing volgens de omstandigheden, de mogelijkheid om te beëindigen volgens deze Servicevoorwaarden.

7.5 Geldend recht. Deze Servicevoorwaarden worden beheerd door de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met hun keuze van rechtelijke bepalingen. De keuze van geldend recht zal niet als resultaat hebben dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden in uw hoedanigheid als klant binnen het toepassingsgebied van Verordening (EC) Nr. 593/2008 door bepalingen waarvan niet afgeweken kan worden door overeenkomst op grond van de wetten van toepassing op waar u verblijft.

7.6 Jurisdictie. Beiden partijen gaan ermee akkoord dat de Engels rechtbanken niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben over alle geschillen die ontstaan uit, gerelateerd aan of betreffende deze Servicevoorwaarden. U onderwerpt zich hierbij aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot jurisdictie, vestiging of minder geschikt forum bij dergelijke rechtbanken. U kan steeds een procedure instellen tegen Colgate in de rechtbanken van de lidstaat waarin u verblijft of gedomicilieerd bent, en Colgate kan enkel procedures instellen tegen u in de rechtbanken van de lidstaat waarin u verblijft of gedomicilieerd bent.

7.7 ODR-platform. De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Merk op dat Colgate niet verplicht is deel te nemen aan ODR procedures.

7.8 Toewijzing. U mag uw rechten en privileges hieronder niet toewijzen of uw plichten of verplichten hieronder niet afvaardigen, aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Colgate. Een vermeende toewijzing of afvaardiging in strijd met deze Sectie zal nietig en ongeldig zijn. Colgate kan een deel of alle van onze rechten of verplichtingen toewijzen, overdragen of sublicentiëren volgens deze Servicevoorwaarden zonder beperking. Onderhevig aan het voorgaande, zullen deze Servicevoorwaarden bindend zijn voor en ten gunste zijn van het voordeel van de partijen en hun respectievelijke gemachtigde opvolgers en rechtsverkrijgenden.

7.9 Informatie of klachten. Indien u een vraag of klacht heeft betreffende de Diensten, gelieve een e-mail te sturen naar https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us. Gelieve op te merken dat e-mail communicaties niet noodzakelijk veilig zijn; bijgevolg moet u geen kredietkaart of andere gevoelige informatie bevatten in uw e-mailcorrespondentie met ons.

7.10. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen en andere communicaties door u hieronder, zullen schriftelijk zijn en worden beschouwd in werking te zijn indien ze persoonlijk, per e-mail, fax, koerierdienst of gecertificeerde post (met ontvangstbewijs), voldoende gefrankeerd geleverd worden naar het adres of e-mailadres vermeld op de website van Colgate ter attentie van General Manager, Colgate Direct. Kennisgevingen aan u (inclusief kennisgevingen van veranderingen aan deze Servicevoorwaarden) kunnen gemaakt worden door ze te plaatsen op de Diensten of via e-mail (inclusief in elk geval via links) of via gewone post.

7.11 Volledige overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffende het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, schriftelijk of mondeling, betreffende het onderwerp hiervan.

 

7.12 Ontheffingen. Een ontheffing door elke partij van een inbreuk of schending van een bepaling van deze Servicevoorwaarden zal geen ontheffing vormen of opgevat worden als een ontheffing van een latere of andere inbreuk of schending van die bepaling of als een ontheffing van een schending of inbreuk van een andere bepaling van deze Servicevoorwaarden. Een ontheffing is niet effectief tenzij het schriftelijk getekend werd door de andere partij.

7.13 Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is, zal dergelijke bepaling beëindigd worden en blijven de overige bepalingen afdwingbaar. De beëindigde bepaling zal vervangen worden door een afdwingbare bepaling die het beste de bedoeling van de partijen reflecteert.

  1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR APPLE

Naast uw overeenkomst met de voorgaande algemene voorwaarden, en niettegenstaande iets tegengesteld hierin, zijn de volgende bepalingen van toepassing op uw gebruik van een versie van de App die compatibel is met het iOS besturingssysteem van Apple Inc. (“Apple”). Apple is geen partij van deze Servicevoorwaarden en bezit niet noch is het verantwoordelijk voor de App. Apple verstrekt geen garantie voor de App behalve, indien van toepassing, om de aankoopprijs ervoor terug te betalen. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderhouds- of ondersteuningsdiensten voor de App en zal niet verantwoordelijk zijn voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, kosten of uitgaven met betrekking tot de App, inclusief claims van productaansprakelijkheid van derden, claims dat de App niet voldoet aan toepasselijke juridische of regelgevende vereisten, claims die ontstaan onder consumentenbescherming of gelijkaardige regelgeving en claims met betrekking tot inbreuk van intellectueel eigendom. Vragen of klachten betreffende het gebruik van de App, inclusief degene met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten gericht worden naar Colgate op https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us. De licentie die u hierin toegekend heeft gekregen, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de App te gebruiken op een Apple product die het iOS besturingssysteem van Apple gebruikt en dat eigendom is van u of door u gecontroleerd wordt, of zoals anderszins toegestaan door de gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple, behalve dat de App ook bekeken en gebruik mag worden door andere accounts geassocieerd met u via de Family Sharing van Apple of volume aankoopprogramma’s. Bovendien, moet u ook de voorwaarden naleven van een overeenkomst met een derde partij die op u van toepassing is bij het gebruik van de App, zoals uw overeenkomst van draadloze dataservice. Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derde partij begunstigden van deze Servicevoorwaarden en, na uw aanvaarding van deze Servicevoorwaarden, hebben ze het recht (en worden geacht het recht aanvaard te hebben) om deze Servicevoorwaarden af te dwingen bij u als een derde partij begunstigde ervan; niettegenstaande het voorgaande, het recht van Colgate om deze Servicevoorwaarden aan te gaan, te ontbinden of een variatie te beëindigen, ontheffen of schikking volgens deze Servicevoorwaarden, is niet onderhevig aan toestemming van een derde partij.

  1. HERROEPINGSRECHT

 

9.1 Herroepingsrecht. U heeft het recht om de respectievelijke overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen zonder een reden op te geven.

De herroeping zal vervallen na 14 dagen vanaf de dag van de afsluiting van de respectievelijke overeenkomst.

Om het herroepingsrecht af te dwingen, moet u ons informeren, Colgate Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Attentie: General Manager, Colgate Direct, https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us, over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verstuurd via de post, fax of e-mail). U kan het modelformulier voor herroeping hieronder gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de deadline van de herroeping, is het voldoende voor u om ons uw bericht te sturen betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voor de herroepingsperiode is verstreken.

9.2 Effecten van herroeping. Indien u een overeenkomst wilt herroepen, zullen we alle betalingen die we van u ontvangen hebben, terugbetalen in de context van de respectievelijke overeenkomst, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten resulterende uit uw keuze van leveringstype anders dan de goedkoopste soort standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we geïnformeerd werden over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. We zullen dergelijke terugbetaling uitvoeren met dezelfde betalingsmiddelen die u gebruikt heeft voor de initiële transactie, tenzij u expliciet anderszins akkoord bent gegaan; in elke geval, u zal gaan kosten oplopen als een resultaat van dergelijke terugbetaling.

Indien u de uitvoering van de diensten verzocht heeft tijdens de herroepingsperiode, zal u ons een bedrag betalen dat in verhouding is met wat verstrekt werd tot u ons uw herroeping van dit contract heeft gecommuniceerd, ten opzichte van de volledige dekking van de overeenkomst.

9.3 Modelformulier herroeping.

(vervolledig en stuur dit formulier terug enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan: Colgate Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Attentie: General Manager, Colgate Direct, https://www.colgatepalmolive.nl/contact-us 

Ik/we* stellen u hierbij op de hoogte dat ik/we* mijn/ons* koopcontract herroepen van de volgende goederen*/ voor de voorziening van de volgende diensten*:

 

Besteld op*/ontvangen op*:

Naam van de klant(en):

Adres van de klant(en):

Handtekening van de klant(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

*Doorstreep zoals van toepassing.

Einde van instructie over het wettelijke recht van herroeping

9.1 Vroegtijdig verval van het herroepingsrecht. Voor overeenkomsten over de voorziening van diensten, zal uw herroepingsrecht vervallen wanneer de diensten volledig verricht werden nadat (i) u uw voorafgaande expliciete toestemming gaf om de voorziening van de diensten te starten en (ii) u gelijktijdig expliciet heeft erkent dat u zich bewust bent dat u daarmee uw herroepingsrecht zou verliezen na de volledige uitvoering van diensten.

Voor overeenkomsten over de levering van digitale inhoud (bijvoorbeeld software, digitale afbeeldingen, data) die niet geleverd werden via een fysiek medium, zal uw herroepingsrecht vervallen wanneer de uitvoering is begonnen nadat (i) u uw voorafgaande expliciete toestemming gaf om de uitvoering te starten en (ii) u gelijktijdig expliciet heeft erkent dat u zich bewust bent dat u daarmee uw herroepingsrecht zou verliezen na het begin van de uitvoering.

By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.